top of page

Omas Knopendoos

Installatieweg 31

8251 KP  Dronten

info@omasknopendoos.nl

(0321) 383 101

Mirjam (06)  41 28 34 84

Margo (06) 39 21 90 66

Privacy

OMA’S KNOPENDOOS, gevestigd te Dronten, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05075351, verwerkt uw persoonsgegevens rechtmatig, netjes en transparant. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor van tevoren bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Via deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe OMA’S KNOPENDOOS hier in de praktijk mee omgaat.

 

1. Op wie is deze verklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op cliënten, ouders, verwanten en/of wettelijk vertegenwoordigers en bezoekers van de website van wie OMA’S KNOPENDOOS persoonsgegevens verwerkt.
 

2. Hoe worden mijn persoonsgegevens verkregen?

OMA’S KNOPENDOOS verwerkt persoonsgegevens die u zelf persoonlijk heeft verstrekt tijdens intake of begeleiding zoals contactgegevens of andere (bijzondere) persoonsgegevens. Er zijn ook persoonsgegevens die wij met toestemming van u hebben opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers. Tijdens en na het bezoek aan onze website worden (noodzakelijke) persoonsgegevens verzameld.

 

3. Welk type persoonsgegeven wordt verwerkt?

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 

 1. achternaam en voornamen;

 2. geboortedatum;

 3. burgerservicenummer (BSN);

 4. e-mailadres;

 5. telefoonnummer;

 6. adresgegevens;

 7. het polisnummer ziektekostenverzekering;

 8. de gegevens van de huisarts;

 9. gegevens over je gezondheid;

 10. financiële gegevens;

 11. IP adres;

 12. Surfgedrag op de website.

 

4. Voor welke doelen worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

OMA’S KNOPENDOOS verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van de begeleidingsovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden.

Ook worden deze persoonsgegevens gebruikt om contact te onderhouden en voor informatie waar u zelf om heeft gevraagd. Voor het verbeteren van kwaliteit van dienstverlening en onze bedrijfsvoering gebruiken wij persoonsgegevens, daar waar mogelijk anonimiseren wij deze. Na uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij persoonsgegevens voor PR-doeleinden en Social Media.

5. Op basis van welke grondslag worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

OMA’S KNOPENDOOS verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 

 1. Toestemming van u/ van betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit inbreuk doet aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voor de intrekking;

 2. Uitvoering van (begeleidings)overeenkomst of de voorbereiding hierop;

 3. Wettelijke verplichtingen die voortkomen uit onder andere de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet, zoals de verplichting tot het bijhouden van dossier en registreren van het Burgerservicenummer;

 4. Een gerechtvaardigd belang, zoals het verbeteren van kwaliteit, Oma’s Knopendoos en bedrijfsvoering

 

6. Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

OMA’S KNOPENDOOS kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners

(verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van OMA’S KNOPENDOOS persoonsgegevens verwerken. OMA’S KNOPENDOOS sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. gesloten.

 

OMA’S KNOPENDOOS deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de begeleiding nodig is of vanuit een wettelijke verplichting. OMA’S KNOPENDOOS deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijvoorbeeld bijeenkomsten samen met een andere Oma’s Knopendoos worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

Binnen OMA’S KNOPENDOOS kunnen zonder toestemming van u persoonsgegevens worden gedeeld, voor zover dat voor de uitvoering van de zorg noodzakelijk is. Persoonsgegevens die onze medewerkers hebben ontvangen in de uitoefening van hun beroep vallen onder de (wettelijke) geheimhoudingsplicht van de zorgverlener.

 

7. Worden mijn persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

OMA’S KNOPENDOOS geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt OMA’S KNOPENDOOS ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

OMA’S KNOPENDOOS bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. OMA’S KNOPENDOOS hanteert de volgende bewaartermijnen:

 1. Dossiergegevens Wmo: ten minste 15 jaar;

 2. Dossiergegegevens Jeugdwet; ten minste 20 jaar;

 3. Dossiergegegevens Wet langdurige zorg; ten minste 20 jaar;

 4. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar;

 

9. En als er een datalek plaatsvindt?

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. OMA’S KNOPENDOOS heeft maatregelen getroffen om datalekken te voorkomen. Als zich desondanks een datalek voordoet dan onderzoeken en registreren wij het incident. Indien nodig informeren bij de betrokkene en doen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

10. Wijzigen van deze privacyverklaring

OMA’S KNOPENDOOS kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van OMA’S KNOPENDOOS gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

11. Functionaris voor de gegevensverwerking

OMA’S KNOPENDOOS heeft een functionaris voor de gegevensverwerking die erop toe ziet dat de Algemene verordening gegevensbescherming worden nageleefd binnen onze Oma’s Knopendoos.

 

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming:

 

Mirjam Klunder

Mail: info@omasknopendoos.nl

 

10. Rechten, vragen en klachten; waar kan ik terecht?

U hebt het recht OMA’S KNOPENDOOS te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met OMA’S KNOPENDOOS door een e- mailbericht te sturen naar info@omasknopendoos.nl. Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van het verzoek en vaststelling van uw identiteit.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop OMA’S KNOPENDOOS persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met OMA’S KNOPENDOOS door een e-mailbericht te sturen naar info@omasknopendoos.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens

Dagbesteding kan ook worden gevolgd op basis van PGB. Hierin maak jij zelf afspraken over de zorg. Jij bent dan, eventueel samen met je bewindvoerder of curator, de baas over je eigen zorgtraject. Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan voor je hiervoor in aanmerking komt. Het zorgkantoor waar je onder valt, kan je hier meer informatie over geven. 
 

Om dagbesteding te volgen op basis van de WMO werken we volgens de 'Dronter Koers'.

 

Dat betekent dat je toestemming van je gids nodig hebt, voordat je bij ons kunt beginnen.
 

Samen met een gids breng je je mogelijkheden in kaart en wat er nodig is om jou te ondersteunen. Daarvoor stelt jouw gids een routeplan op. Daar hoort een beschikking bij. Pas als de gids de beschikking heeft afgegeven mag je beginnen bij Oma’s Knopendoos.

Kom je uit Kampen, Lelystad of Elburg? Neem dan contact voor de mogelijkheden op met Mirjam

Omdat de zorgregels zo ingewikkeld zijn heeft de overheid geregeld dat iedereen die afhankelijk is van zorg onafhankelijke ondersteuning kan krijgen bij het regelen van zijn zorg. Dit heet onafhankelijke clientondersteuning. Druk hier voor de website.

bottom of page